Class Home Pages 409a
Spring 2000

Generation 13

Ho, Ryan Lee
Kawamura, Sharlen
Kimura, Jamie Shizue
Kunichika, Kimberlee
Matsuo, Patrick Masa
Nishimoto, Shane Shi
Vore, Caroline Hatsu
Watson, Mei Wah

Back to G13 Main Page || To Leon James Home Page